Sistem complex de evaluare a calității și clasificare a proprietăților imobiliare - topul Property Index (rezidențial)

Equilibrium2 este prima clădire din România aflată în curs de certificare WiredScore

(august 2023)

Equilibrium

Equilibrium2 este prima clădire din România aflată în curs de certificare WiredScore

Certificarea internațională WiredScore va confirma faptul că Equilibrium2 este un spațiu pregătit din punct de vedere al conectivității la rețelele de internet, telefonie și comunicații să primească viitori chiriași.

Gradul de conectivitate al unei clădiri măsurat de către WiredScore ia în calcul cinci aspecte-cheie ce variază de la capacitatea clădirii de a se adapta la tehnologiile viitoare, până la calitatea generală a experienței pe care o are un utilizator în cadrul clădirii.

Rezistența – determină cât de robustă și sigură este infrastructura digitală a clădirii; Adaptabilitatea – stabilește cât de pregătită și flexibilă este infrastructura digitală pentru implementarea noilor tehnologii;

Telefonia mobilă – măsoară calitatea semnalului în clădire sau adaptarea la tehnologia 5G;

Operatorii – indică posibilitatea de a alege dintre mai mulți furnizori de servicii;

Experiența utilizatorului – măsoară calitatea semnalului WiFi  în clădire și definește gradul de satisfacție al utilizatorilor privind conectivitatea.

Instalarea într-un spațiu de birouri în care există o infrastructură bine pregătită ce permite conectarea imediată la internet și telefonie mobilă, care face posibilă alegerea furnizorului potrivit și care se poate adapta cu ușurință la noile tehnologii, este un mare avantaj pentru orice chiriaș. În plus, Equilibrium2 are  pregătită și o infrastructură pe verticală, iar asta face ca termenele pentru execuția și conectarea la internet să scadă semnificativ – un aspect financiar important pentru a alege o clădire cu acest tip de dotări. De asemenea, faptul că ne apropiem de finalul procesului de auditare și în curând Equilibrium2 va deveni prima clădire certificată WiredScore din România, va fi o validare a faptului că putem oferi rezidenților clădirii o calitate foarte bună a conectivității. Acesta este un avantaj pentru viitorii noștri parteneri care pot astfel susține cu succes un mod de lucru hibrid, atât de popular în companiile din întreaga lumedeclară Bogdan Voicu, Project Manager Divizia de dezvoltare comercială, Skanska CEE.

În prezent, în Europa există 1965 de clădiri înscrise în diverse faze ale certificării WiredScore, precum și un total, la nivel global, de peste 65 de milioane de metri pătrați de imobile deja certificate după standardele companiei, la care se adaugă peste 7 milioane de persoane rezidente beneficiare ale tehnologiei auditate de către WiredScore.

În Romania, Equilibrium2 este singura clădire aflată în proces de auditare și prima care va primi Certificarea WiredScore.

Viteza de schimbare a tehnologiei depășește mereu viteza de schimbare a infrastructurii digitale dintr-o clădire, lucru confirmat și de faptul că peste 70% dintre întreruperile conexiunii la internet sunt cauzate de probleme ale infrastructurii fizice din interiorul clădirilor.

Skanska investește constant în tehnologii menite să ofere o experiență digitală modernă pentru toți rezidenții, de la o conexiune fără întreruperi la rețeaua Wi-Fi, atât în spatiile comune din interiorul clădirii, cât și în spațiile comune de la exteriorul complexului Equilibrium, până la o acoperire mobilă de înaltă calitate, indiferent de furnizorul de telefonie.

Laura Klair, Head of Nordics and CEE, WiredScore: „Skanska a stabilit un nou standard pentru conectivitatea digitală în sectorul imobiliar din România și a demonstrat angajamentul de a-și pregăti proprietățile, din punct de vedere al tehnologiei, pentru viitor. Suntem foarte mândri să continuăm colaborarea cu Skanska, o companie ce impune standardele în ceea ce privește conectivitatea pe piață.”

Începând cu anul 2020, Skanska a colaborat cu WiredScore în procesul de certificare a clădirilor din portofoliul companiei în Statele Unite ale Americii, care constă în 15 clădiri în întreaga țară. Conform unui studiu realizat în 2022 de Moody’s Analytics: Digital Connectivity and the Evolving Office Sector, în Statele Unite, acolo unde a fost lansată pentru prima dată certificarea WiredScore, gradul de neocupare a clădirilor certificate este cu 3,8% mai mic comparativ cu alte clădiri necertificate. Iar gradul de închiriere a fost în ultimii doi ani cu 2,2% mai mare în spațiile de birouri clasă A certificate WiredScore decât în clădirile similare, cu același profil, care nu sunt certificate.

Certificările WiredScore contribuie la creșterea valorii clădirii atât pentru potențialii chiriași, cât și pentru viitorii proprietari și contribuie la îmbunătățirea satisfacției angajaților care aleg să vină la birou în această locație modernă.

Skanska Romania

Divizia de dezvoltare comercială Skanska România este un dezvoltator de clădiri de birouri inovatoare, future-proof și sustenabile. Compania construiește spații accesibile, pline de viață, care prioritizează siguranța și starea de bine a angajaților. Proiectele Skanska dețin certificări precum LEED, WELL Core & Shell și WELL Health-Safety Rating, o confirmare a respectării principiilor dezvoltării sustenabile, ale eficienței energetice optime și ale asigurării unui mediu de lucru superior. Ca parte a Grupului Skanska, compania și-a început activitatea în România în anul 2011 și oferă spații de birouri realizate la cele mai înalte standarde de calitate în locații cheie din București, asigurând atât succesul cât și satisfacția clienților și investitorilor și aducând valoare comunităților locale.  

Urmărește Skanska pe LinkedIn: www.linkedin.com/company/skanska/

Mai multe detalii despre Skanska pe website-ul: www.skanska.com

WiredScore

WiredScore este organizația care a creat certificările WiredScore și SmartScore: sisteme internaționale recunoscute de evaluare a conectivității digitale și a clădirilor inteligente, care ajută proprietarii să proiecteze și să promoveze clădiri cu o conectivitate digitală puternică și capacități inteligente. WiredScore a fost înființată în New York în 2013 de lideri în domeniul imobiliar, tehnologiei și telecomunicațiilor, cu sprijinul primarului Mike Bloomberg, pentru a îmbunătăți infrastructura tehnologică a orașului și a susține antreprenorii care generează progres tehnologic și creează locuri de muncă.

După succesul în Statele Unite, WiredScore a fost lansată în Regatul Unit al Marii Britanii în octombrie 2015, după ce a câștigat licitația Autorității Marii Londre pentru a fi Sistemul Oficial de Evaluare a Conectivității Digitale a Primarului Londrei. Cererea internațională pentru sistemul de evaluare a conectivității digitale a dus ulterior la extinderea operațiunilor companiei în America de Nord și Europa. De atunci, peste 700 de milioane de metri pătrați (65 de milioane de metri pătrați) de spații comerciale și rezidențiale au fost integrate în certificarea WiredScore, având impact asupra a 7 milioane de persoane din 23 de țări. Pentru mai multe informații despre WiredScore, SmartScore sau pentru a găsi clădiri certificate WiredScore și SmartScore, accesați  www.wiredscore.com (Comunicat de presă – august 2023)

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați:

Monica Bejan

Coordonator Marketing și Comunicare pentru Proiecte

Skanska

Tel.: +40 725 726 444

E-mail: monica.bejan@skanska.ro

Claudia Agafiței

Comms Director

GRF+

Tel.: +40 744 843 458

E-mail: claudia.agafitei@grf.plus


Equilibrium2, the first building in Romania to commit to WiredScore certification

The international WiredScore certification will confirm that Equilibrium2 is a space full-ready equipped in terms of internet, telephone, and communication network connectivity to welcome future tenants.

A building’s degree of connectivity as measured by WiredScore takes into account five key aspects – ranging from the building’s ability to adapt to future technologies to the overall quality of a user’s experience in the building.

Resilience – determines how robust and secure the building’s digital infrastructure is;

Adaptability – determines how ready and flexible the digital infrastructure is to implement new technologies;

Mobile telephony – measures the quality of the signal in the building or the adaptation to 5G technology;

Operators – indicates the choice of service providers;

User experience – measures the quality of the WiFi signal in the building and defines the user satisfaction with connectivity.

Moving into an office space where there is a well-prepared infrastructure that allows immediate connection to the internet and mobile phones, that makes it possible to choose the right provider and that can easily adapt to new technologies, is a great advantage for any tenant. In addition, Equilibrium2 also has a vertically prepared infrastructure, and this makes the lead times for execution and internet connection significantly shorter – an important financial aspect for choosing a building with this type of facilities. Also, the fact that we are nearing the end of the audit process and Equilibrium2 will soon become the first WiredScore certified building in Romania will be a validation that we can offer the building’s residents a very good quality of connectivity. This is an advantage for our future partners who can successfully support a hybrid way of working, so popular in companies around the world” says Bogdan Voicu, Project Manager Commercial Development Division, Skanska CEE.

There are currently 1965 buildings in Europe enrolled in various phases of WiredScore certification and a global total of over 65 million square meters of buildings already certified to the company’s standards, plus over 7 million residents benefiting from WiredScore audited technology.

In Romania, Equilibrium2 is the only building in the process of being audited and the first to commit to WiredScore certification.

The speed of change of technology always outpaces the speed of change of the digital infrastructure in a building, which is confirmed by the fact that over 70% of internet outages are caused by problems with the physical infrastructure inside buildings.

Skanska is constantly investing in technologies to provide a modern digital experience for all residents, from a seamless Wi-Fi connection in both common spaces inside the building and common spaces outside the Equilibrium complex, to high-quality mobile coverage, regardless of the phone provider.

Laura Klair, Head of Nordics and CEE at WiredScore said, “Skanska has set a new bar for digital connectivity for Romanian real estate and has demonstrated its commitment to future-proofing its assets for years to come. We are very proud to continue working with them as they continue to set the standard for connectivity in the market.”

As of 2020, Skanska has partnered with WiredScore in the certification process for buildings in the company’s portfolio in the United States, which consists of 15 buildings across the country. According to a 2022 study by Moody’s Analytics: Digital Connectivity and the Evolving Office Sector, in the United States, where WiredScore certification was first launched, the vacancy rate of certified buildings is 3.8% lower compared to other non-certified buildings. And vacancy has been 2.2% higher in WiredScore-certified Class A office space over the past two years than in similar, non-certified buildings of the same profile.

WiredScore certification helps increase the value of the building for both potential tenants and future owners and help improve employee satisfaction when they choose to come to the office in this modern location.

Skanska Romania

Skanska’s office development business unit in Romania is an innovative developer of green, futureproof office buildings. The company builds open, lively spaces that prioritize the safety and well-being of employees. Skanska’s office projects are certified in the LEED, WELL Core & Shell, and WELL Health-Safety Rating systems, attesting the company’s commitment to the principles of sustainable development, optimum energy efficiency and ensuring a superior working environment. As part of Skanska Group, the company has been operating in Romania since 2011 and offers top-quality office spaces situated in key-locations of Bucharest, ensuring both the success and satisfaction of customers and investors while bringing value to local communities.

Follow Skanska on LinkedIn: www.linkedin.com/company/skanska/

Find more details on the website: www.skanska.com

WiredScore

WiredScore is the organisation behind the WiredScore and SmartScore certifications: the internationally recognised digital connectivity and smart building rating systems for real estate, helping landlords design and promote buildings with powerful digital connectivity and smart capabilities. WiredScore was founded in New York in 2013 by leaders in real estate, technology and telecommunications, with an endorsement from Mayor Bloomberg, to improve the city’s technology infrastructure, and support its entrepreneurs who are driving technological advances and creating jobs.

Following success in the US, WiredScore launched in the United Kingdom in October 2015 after winning the Greater London Authority’s tender to be the official Mayor of London Digital Connectivity Rating Scheme. International demand for the digital connectivity rating system has since seen the company expand operations across North America and Europe. Since then, over 700 million square feet (65m sq m) of commercial and residential space has been committed to WiredScore certification, impacting 7 million people across 23 countries. For more information on WiredScore, SmartScore or to find WiredScore and SmartScore certified buildings, visit: www.wiredscore.com. (Press release – August 2023)

Cât de utilă este această informație? Vă rugăm să votați apăsând pe o steluță...

Comentarii