Sistem complex de evaluare a calității și clasificare a proprietăților imobiliare - topul Property Index (rezidențial)

Clădirile de birouri

Lucrul de la birou sau de acasă?

Sondaj cu percepția angajaților față de modelul de lucru

(martie 2023)

Studiu Genesis PropertySondaj Genesis Property: două treimi dintre români cred că sistemul hibrid de lucru va domina anul 2023, iar un sfert mizează pe munca doar de la birou

  • Principalul beneficiu al prezenței fizice este, pentru respondenți, interacțiunea reală între colegi, ce eficientizează comunicarea internă
  • Ca un birou să rămână atractiv, angajații vor facilități pe care nu le au acasă, spațiu personal și mai multe opțiuni de evoluție profesională

Peste patru din 10 români cred că un sistem hibrid, cu 3-4 zile pe săptămână de muncă de la birou, va domina anul 2023, iar mai mult de un sfert mizează pe sistemul cu 1-2 zile pe săptămână la birou. În același timp, un sfert dintre angajați cred că munca exclusiv de la birou va fi preponderentă în acest an, și doar 7% pariază pe munca exclusiv remote, arată un sondaj inițiat în luna octombrie de Genesis Property, în rândul a 1.031 de respondenți din toată țara.

„Studiul ne confirmă că viitorul muncii este hibrid. Angajații doresc flexibilitatea de a lucra de acasă sau de la birou, în funcție de nevoile și preferințele lor unice. În același timp, înțelegem valoarea colaborării și a socializării în persoană pentru stimularea inovației și construirea unor relații puternice în echipă. Tocmai pentru a satisface această nevoie, dezvoltăm YUNITY Park, un concept modern ce prioritizează, prin intermediul ecosistemului de opțiuni, flexibilitatea, confortul și colaborarea, esențiale pentru companii în misiunea lor de a atrage și de a păstra talentele de top”, declară Maria Jianu, Commercial Real Estate Manager, Genesis Property.

Rezultatele studiului relevă că principalul beneficiu al prezenței fizice este interacțiunea în persoană cu colegii, iar 90% dintre respondenți consideră că facilitățile de la birou eficientizează comunicarea internă. Același procent (90%) este asociat persoanelor care cred că existența unor spații dedicate socializării și timpului liber ajută la integrarea mai facilă în colectiv și la consolidarea echipelor, dar și la un echilibru mai bun între viața profesională și cea personală. De asemenea, 8 din 10 respondenți consideră că astfel de spații le pot economisi timp.

YUNITY Park, dezvoltat de Genesis Property, este proiectat ca un campus în extensia biroului, care oferă suportul urban pentru experiențe adaptate stilului modern de viață, atât pentru timpul petrecut la birou, cât și pentru cel personal sau social. YUNITY Park va avea multiple destinații dedicate interacțiunii sociale, un amfiteatru și o pădure urbană, toate fiind elemente ale unui concept complex destinat nevoilor prezente și viitoare.

Principalele așteptări ale românilor față de angajatori sunt ca aceștia să creeze condiții mai bune de lucru la birou, ca spațiu și facilități (48,7%), să ofere mai multe opțiuni de petrecere a timpului liber alături de colegi (32,1%) și să ajute angajații să se integreze mai bine în echipă (26,4%).

Jumătate din angajați vor parcuri și spații verzi lângă birou, peste o treime mizează pe zone pentru activități de recreere, și mai bine de un sfert vor, în proximitate, zone de restaurante și cafenele.

În ceea ce privește șansele crescute ale angajaților care vin la birou la promovare sau la o mărire de salariu, părerile românilor sunt împărțite – 15,2% sunt siguri de acest lucru, 37,5% spun că există o probabilitate, 33,2% spun că probabilitatea este ca acest lucru să nu se întâmple, iar 13,9% sunt siguri că prezența la birou nu va aduce și sporul salarial.

Sondajul Genesis Property privind „Campusul viitorului” a fost desfășurat, la nivel național, prin platforma iVox, pe un eșantion total de 1.031 de utilizatori de internet din România. Circa 58% dintre participanți sunt bărbați, aproape 72% au vârsta cuprinsă între 20 și 45 de ani, iar peste 42% au un venit net mai mare de 4.000 de lei.

__________

Despre Genesis Property

Genesis Property este unul dintre cei mai importanți proprietari, dezvoltatori și operatori de clădiri de birouri clasa A din România, cu o experiență de aproape 20 de ani în industria imobiliară și primul grup imobiliar din țară care a devenit semnatar și susține promovarea celor 10 Principii ale Pactului Global al Națiunilor Unite (UN Global Compact) privind drepturile omului, munca, lupta împotriva schimbărilor climatice și protecția mediului. Compania deține și administrează YUNITY Park si West Gate Business District cu peste 150.000 de metri pătrați de spații de birouri ocupate de companii importante precum HP, Accenture, Societe Generale, Citibank, Ericsson, Garanti BBVA, Infineon, Luxoft, Yokogawa, Siemens și Alpha Bank, unde lucrează peste 20.000 de angajați.

În 2020, Genesis Property a inițiat IMMUNE Building Standard™, un standard global inovator, care certifică reziliența clădirilor la amenințări pentru sănătate cum este pandemia de Covid-19. Prin IMMUNE™, compania își propune să contribuie sustenabil la crearea clădirilor sănătoase ale viitorului.

Genesis Property si-a luat angajamentul de a-și adapta strategia de investiții și operațională astfel încât să contribuie din plin la susținerea obiectivelor majore ale Comisiei Europene, asumate prin Acordul Ecologic European, de reducere cu 55% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 și atingerea neutralității climatice până în 2050.

Genesis Property este, de asemenea, dezvoltatorul primului campus studențesc privat din România, West Gate Studios, și al unității de cazare de 4 stele Studio One Accommodation Suites. (Comunicat de presă – Martie 2023)

GenesisProperty.net / LinkedIn/GenesisProperty

ENG

Research Genesis Property

Genesis Property Study: two thirds of Romanians believe that the hybrid work system will dominate 2023, and a quarter rely only on working from the office

  • The main benefit of the physical presence is, for the respondents, real interaction between colleagues, which makes internal communication more efficient
  • For an office to remain attractive, employees want amenities they don’t have at home, personal space and more career development options

Bucharest, March 9, 2023 – Over four out of 10 Romanians believe that a hybrid system, with 3-4 days per week of work from the office, will dominate the year 2023, and more than a quarter rely on the system with 1-2 days per week at the office. At the same time, a quarter of employees believe that work exclusively from the office will be prevalent this year, and only 7% bet on exclusively remote work, according to a survey run in October by Genesis Property, among 1,031 respondents nationwide.

“The study confirms that the future of work is hybrid. Employees want the flexibility to work from home or the office, depending on their unique needs and preferences. At the same time, we understand the value of in-person collaboration and socialisation for driving innovation and building strong team relationships. Precisely to meet this need, we are developing YUNITY Park, a modern concept that prioritises, through its ecosystem of options, flexibility, comfort and collaboration, essential for companies in their mission to attract and retain top talents,” said Maria Jianu (Tudorica), Commercial Real Estate Manager, Genesis Property.

The results of the study reveal that the main benefit of the physical presence is face-to-face interaction with colleagues, and 90% of respondents believe that office facilities make internal communication more efficient. The same percentage (90%) is associated with people who believe that the existence of spaces dedicated to socialisation and free time help with an easier integration in the collective and a strengthening of teams, but also with providing a better balance between professional and personal life. Also, 8 out of 10 respondents believe that such spaces can save them time.

YUNITY Park, developed by Genesis Property, is designed as an office extension campus that provides the urban support for experiences adapted to the modern lifestyle, both for time spent in the office, and for the personal and social ones. YUNITY Park will have multiple destinations dedicated to social interaction, an amphitheatre and an urban forest, all of them – elements of a complex concept intended for present and future needs.

The main expectations of Romanians from their employers are for them to create better working conditions in the office, such as space and facilities (48.7%), to provide more options to spend free time with colleagues (32.1%) and help employees better integrate into the team (26.4%).

Half of the employees want parks and green spaces near the office, over a third are counting on areas for recreational activities, and more than a quarter want, in the vicinity, areas dedicated to restaurants and cafes.

As for the increased chances of the employees coming to the office to get a promotion or a salary increase, the Romanians’ opinions are divided – 15.2% are sure of this, 37.5% say there is a probability, 33.2% say that the probability is that this will not happen, and 13.9% are sure that the presence in the office will not bring the salary increase.

The Genesis Property survey on the „Campus of the Future” was conducted, at national level, through the iVox platform, on a total sample of 1,031 internet users from Romania. About 58% of the participants are men, almost 72% are between 20 and 45 years old, and over 42% have a net income higher than 4,000 lei.

__________

About Genesis Property

Genesis Property is one of the most important owners, developers and operators of class A office buildings in Romania, with almost 20 years of experience in the real estate industry and the first real estate group in the country to become a signatory supporter of the 10 Principles of The UN Global Compact on human rights, labor, fight against climate change and environmental protection. The company owns and manages YUNITY Park and West Gate Business District, with over 150,000 square meters of office space contracted by major companies such as HP, Accenture, Societe Generale, Citibank, Ericsson, Garanti BBVA, Infineon, Luxoft, Yokogawa, Siemens and Alpha Bank, where more than 20,000 employees work.

In 2020, Genesis Property initiated the IMMUNE Building Standard™, an innovative global standard that certifies the resilience of buildings to health threats such as the Covid-19 pandemic. Through IMMUNE™, the company aims to sustainably contribute to the creation of the healthy buildings of the future.

Genesis Property made a commitment to adapt its investment and operational strategy in order to fully contribute to supporting the major objectives of the European Commission, assumed by the European Ecological Agreement, to reduce greenhouse gas emissions by 55% by 2030 and to achieve climate neutrality by 2050.

Genesis Property is also the developer of the first private student campus in Romania, West Gate Studios, and the 4-star accommodation unit Studio One Accommodation Suites. (Press release – March 2023)

GenesisProperty.net / LinkedIn/GenesisProperty

Cât de utilă este această informație? Vă rugăm să votați apăsând pe o steluță...

Comentarii