Sistem complex de evaluare a calității și clasificare a proprietăților imobiliare - topul Property Index (rezidențial)

West Gate StudiosWest Gate Studios: Noul an școlar aduce o cerere mai mare cu 30% pentru locurile de cazare, atenție la condițiile de sănătate și la beneficiile din timpul liber

Vacanța de vară înseamnă și căutarea unui loc sigur de cazare pentru studenții atenți la detalii și la condițiile de locuit, iar acest lucru se reflectă printr-un nivel al cererii de cazare mai mare cu 30% în West Gate Studios, primul și cel mai mare campus privat din țară.

„După întreaga perioadă pandemică, cu restricții, cursuri hibride și contact limitat, studenții, dar și părinții, sunt tot mai exigenți în privința spațiilor de cazare și se concentrează pe două criterii-cheie: siguranța și sănătatea. Vedem asta în interesul manifestat față de opțiunile de cazare din West Gate Studios și în resetarea așteptărilor față de ceea ce înseamnă un spațiu de cazare. Noi ne diferențiem clar, și prin aria multiculturală, comunitatea atent gestionată și grija pentru detaliile care contează în viața unui student”, declară Cristian Slave, Director West Gate Studios.

Campusul privat situat în complexul West Gate Business District cuprinde peste 800 de garsoniere și apartamente, cu o capacitate totală de peste 1.650 de locuri, iar studenții au acces la piscină, sală de fitness, spațiu de evenimente, restaurant, parcare, curățătorie sau servicii medicale private. În plus, campusul include o bibliotecă de 120 de locuri și o sală de studiu cu 40 de locuri. Localizat la două minute 2 minute de metrou, cu legături directe către facultăți de renume precum Politehnica, Medicină, Farmacie, Drept și ASE, campusul reprezintă o alegere eficientă pentru studenți.

Beneficii personalizate

Dacă studiile recente au arătat că mediul influențează performanța academică, iar în mod tradițional, sălile de curs oferă un mediu eficient de însușire a informațiilor, și spațiile de cazare sunt un factor determinant în evoluția educațională și profesională a tinerilor.

Până în 30 septembrie, persoanele care contractează un loc în campus beneficiază de o reducere la costul de cazare, alături de un discount la cazarea în regim hotelier, utilă pentru perioadele de admitere. În plus, tombolele cu premii atractive, ce variază de la 1 an de cazare gratuită, până la bilete la cele mai dorite festivaluri ale anului, pot oferi beneficii suplimentare.

Și componenta de relaxare este relevantă în echilibrul dintre viața personală și educație, iar tinerii care contractează spații în West Gate Campus beneficiază și de 15 intrări fără cost în piscina din incinta campusului, unul dintre cele mai apreciate beneficii în campus.

West Gate Studios oferă spații de cazare moderne și confortabile, alături de opțiuni multiple pentru studiu și pentru timpul liber. Ca parte a comunității din campus, tinerii beneficiază de confortul unei locuințe complet mobilate și utilate, de siguranță sporită, cu monitorizare și pază permanentă, de programe și activități sportive, petreceri tematice și workshop-uri. Mai mult, odată cu pandemia și în perioada curentă au fost implementate protocoale suplimentare de curățenie și igienizare care vizează creșterea gradului de siguranță sanitară pentru studenți.

Încă din 2015, West Gate Studios este membru al prestigioasei organizații International Houses Worldwide, formată din operatori de campusuri studențești de pe toate continentele, care poartă aceeaşi denumire – International House – şi care împărtășesc  o misiune similară, de a oferi studenților de diferite naționalități şi diverse culturi oportunitatea de a trăi şi învăţa împreună, într-o comunitate a respectului reciproc, înţelegerii şi prieteniei internaţionale.

__________

Despre Genesis Property

Genesis Property este unul dintre cei mai importanți proprietari, dezvoltatori și operatori de clădiri de birouri clasa A din România, cu o experiență de aproape 20 de ani în industria imobiliară și primul grup imobiliar din țară care a devenit semnatar și susține promovarea celor 10 Principii ale Pactului Global al Națiunilor Unite (UN Global Compact) privind drepturile omului, munca, lupta împotriva schimbărilor climatice și protecția mediului. Compania deține și administrează YUNITY Park si West Gate Business District cu peste 150.000 de metri pătrați de spații de birouri ocupate de companii importante precum HP, Accenture, Societe Generale, Citibank, Ericsson, Garanti BBVA, Infineon, Luxoft, Yokogawa, Siemens și Alpha Bank, unde lucrează peste 20.000 de angajați.

În 2020, Genesis Property a inițiat IMMUNE Building Standard™, un standard global inovator, care certifică reziliența clădirilor la amenințări pentru sănătate cum este pandemia de Covid-19. Prin IMMUNE™, compania își propune să contribuie sustenabil la crearea clădirilor sănătoase ale viitorului.

Genesis Property si-a luat angajamentul de a-și adapta strategia de investiții și operațională astfel încât să contribuie din plin la susținerea obiectivelor majore ale Comisiei Europene, asumate prin Acordul Ecologic European, de reducere cu 55% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 și atingerea neutralității climatice până în 2050.

Genesis Property este, de asemenea, dezvoltatorul primului campus studențesc privat din România, West Gate Studios, și al unității de cazare de 4 stele Studio One Accommodation Suites.

GenesisProperty.net / LinkedIn/GenesisProperty (Comunicat de presă – iulie 2023)


West Gate Studios: The new school year brings 30% higher demand for accommodation, attention to health conditions and leisure benefits

Summer holidays also translate into a search for secure housing for students who are attentive to living conditions, and this is reflected by a 30% higher demand for accommodation in West Gate Studios, the first and largest private student campus in the country.

„Following the pandemic, with restrictions, hybrid courses and limited contact, students, but also parents, are increasingly preoccupied with finding an accommodation that focuses on two key criteria: safety and health. We see this in the interest shown in the accommodation options at West Gate Studios and in the resetting of expectations of what accommodation means. We clearly differentiate ourselves, through the multicultural area as well, the carefully managed community and the attention to the details that matter in a student’s life,” said Cristian Slave, Director, West Gate Studios.

The private campus located in the West Gate Business District complex comprises more than 800 studios and apartments, with a total capacity of over 1,650 spots. Students have access to a swimming pool, fitness room, event space, restaurant, parking, laundry and private medical services. In addition, the campus includes a 120-seat library and a 40-seat study hall. Located two minutes from the metro, with direct links to renowned universities like the Polytechnic, Medicine, Pharmacy, Law and ASE, the campus is an efficient choice for students.

Custom Benefits

If recent studies have shown that the environment influences academic performance, classrooms provide an efficient environment for acquiring information, accommodation spaces also are a decisive factor in the educational and professional evolution of young people.

By September 30, people who contract a place on campus benefit from an accommodation fee discount, along with discounted hotel accommodation, useful for the faculty admission periods. In addition, raffles with attractive prizes, ranging from 1 year of free accommodation to tickets to the most desired festivals of the year, can provide additional benefits.

The relaxation component is also relevant in the balance between personal life and education, and young people who contract spaces in the West Gate Campus also benefit from 15 free entries to the swimming pool on the campus premises, one of the most appreciated benefits among tenants.

West Gate Studios provides modern and comfortable accommodation, along with multiple options for study and leisure. As part of the campus community, young people benefit from the comfort of a fully furnished home, increased safety with permanent monitoring and security, sports programs and activities, and themed parties and workshops. Moreover, along with the pandemic and even nowadays, additional cleaning and sanitation protocols aimed at increasing the degree of health for students have been implemented.

Ever since 2015, West Gate Studios has been a member of the prestigious International Houses Worldwide organization, made of student campus operators from all continents, which bear the same name – International House – and which share a similar mission, to provide students of different nationalities and different cultures the opportunity to live and learn together, in a community of mutual respect, understanding and international friendship.

__________

About Genesis Property

Genesis Property is one of the most important owners, developers and operators of class A office buildings in Romania, with more than 20 years of experience in the real estate industry and the first real estate group in the country to become a signatory supporter of the 10 Principles of The UN Global Compact on human rights, labor, fight against climate change and environmental protection. The company owns and manages YUNITY Park and West Gate Business District, with over 150,000 square meters of office space contracted by major companies such as HP, Accenture, Societe Generale, Citibank, Ericsson, Garanti BBVA, Infineon, Luxoft, Yokogawa, Siemens and Alpha Bank, where more than 20,000 employees work.

In 2020, Genesis Property initiated the IMMUNE Building Standard™, an innovative global standard that certifies the resilience of buildings to health threats such as the Covid-19 pandemic. Through IMMUNE™, the company aims to sustainably contribute to the creation of the healthy buildings of the future.

Genesis Property made a commitment to adapt its investment and operational strategy in order to fully contribute to supporting the major objectives of the European Commission, assumed by the European Ecological Agreement, to reduce greenhouse gas emissions by 55% by 2030 and to achieve climate neutrality by 2050.

Genesis Property is also the developer of the first private student campus in Romania, West Gate Studios, and the 4-star accommodation unit Studio One Accommodation Suites.

GenesisProperty.net / LinkedIn/GenesisProperty (Press Release – July 2023)

Cât de utilă este această informație? Vă rugăm să votați apăsând pe o steluță...

Comentarii