Sistem complex de evaluare a calității și clasificare a proprietăților imobiliare - topul Property Index (rezidențial)

Arhitectură rezidențială

Villa Löwendal din Parcul Ioanid (Casa Ciru Iliescu)

Cum se proiectau casele pe vremea lui Petre Antonescu

Property INDEX (mai 2023)

Unul dintre cele mai relevante exemple despre diferențele dintre cum se făcea arhitectura rezidențială acum o sută de ani și cum se face acum. Grija pentru estetic și pentru funcționalitate, până în cele mai mici detalii, erau atunci la fel de mari. Câte vile mai au acum patru porți de acces, cinci intrări în casă, zeci de dependințe și camere tehnice, așa cum a proiectat Petre Antonescu casa pentru doctorul Ciru Iliescu? Vedeți, mai jos, cum a fost concepută și construită una dintre cele mai frumoase, mai bine poziționate și mai cunoscute vile din București.

Vila Löwendal este o casă emblematică a Bucureștiului, situată în inima istorică și culturală a orașului, în Parcul Ioanid, unde strada Dumbrava Roșie se împreunează cu Polonă în Piața Gheorghe (Gogu) Cantacuzino, chiar în fața parcului Grădina Icoanei.

Localizarea:

La București, una din cele mai interesante și de succes operații urbane făcute de Primărie la începutul secolului 20, conservată în condiții foarte bune până astăzi, este Lotizarea și Parcul Ioanid, ce reprezintă o parcelare rezidențială unitară, formată din 25 de vile ce înconjoară un parc public. A fost bazată pe mai multe modele occidentale, care au în comun același concept de lotizare rezidențială în jurul unui spațiu verde: privat în cazul scuarurilor din Londra 1800-1847 sau a extinderii Edinburghului cu The New Town 1770-1830, sau public în cazul parcului Monceau din Paris, în 1861. Ideea pusă în practică de edili a produs rumoare în Capitală, fiind o noutate absolută pentru urbanismul românesc al acelei vremi.

Dintre toate tehnicile utilizate pe parcursul secolelor 19 și 20 pentru această formă de parcelare, cea mai reușită este cea germană de parcuri interioare, cu locuințe perimetrale care le înconjoară, formând o incintă pentru parc, transformându-l într-un fel de spațiu interior. Această tipologie este prin definiție formată din două elemente, și anume: o lotizare rezidențială și un parc public în centrul ei, unde atât lotizarea cât și parcul formează o compoziție urbană având la bază un plan de ansamblu și un regulament local de construire.

Lotizarea și Parcul Ioanid din București se aseamănă izbitor ca scară, concept și regulament cu parcul din Magdeburg. Cele 25 de vile somptuoase care înconjoară triunghiul parcului Ioanid pe cele trei străzi: Polonă, Bulevardul Dacia și strada Dumbrava Roșie, sunt și în acest moment cel mai distinctiv și mai elegant ansamblu urbanistic compact și unitar cu vile aristocratice de acest nivel din București, și aproape sigur și din toată țara.

Arhitectul:

Vila Löwendal (cu numele inițial Casa Ciru Iliescu) este o creație a marelui arhitect Petre Antonescu, cel care a conceput și a proiectat numeroase clădiri și construcții emblematice: Arcul de Triumf, palatele Marmorosch Blank, al Primăriei, Crețulescu și multe altele, cazinourile din Constanța și Sinaia etc. etc.

Vila Löwendal din Bucureşti este o clădire de referință pentru stilul arhitectural neoromânesc. Se distinge prin eleganța și rafinamentul volumelor asimetrice și accentul vertical al foișorului de la fațada principală, iar logiile cu arce trilobate sau semicirculare amintesc de culele și casele populare.

Construită la începutul secolului al XX-lea, clădirea păstrează și astăzi farmecul discret și aristocratic al acelei epoci. Decorația interioară preia unele elemente neoromânești și le integrează armonios în compoziții eclectice. Încăperile cu ornamente din lemn, lambriurile și casetoanele, stucatura elaborată și modelul brâului împletit, care se regăsește (ca un element unificator) în întreaga casă, reușesc să dea spațiului interior un aer distins și cald totodată.

Casa și proprietarii:

Vila a fost proiectată și construită de către arhitectul Petre Antonescu în 1910 pentru doctorul Ciru Iliescu, o personalitate a lumii medicale a acelor vremuri, fiind cunoscută în oraș drept „Casa Ciru Iliescu”. Confiscată de comuniști după război, a fost sediul unor ambasade până după revoluție, când a revenit moștenitorilor de drept. În 2010 a fost cumpărată de către doamna Ariadna Löwendal, de la care vine numele actual, Vila Löwendal (Parcul Ioanid).

Începând cu anul 2020, vila a intrat într-un amplu proces de renovare și de restaurare, exterior și interior, proiect condus de unul dintre cei mai cunoscuți restauratori de clădiri istorice din România. Din fericire, o bună parte din mobilierul și decorurile originare s-au păstrat în stare relativ bună, restaurarea reușind să le aducă în totalitate la forma inițială.

Clădirea are structura tipică a caselor aristocratice unifamiliale de locuit, pentru familii active social și cu personal numeros: bucătari, cameriste, servitori, grădinari etc. Este concepută de un arhitect maestru desăvârșit al luxului rezidențial occidental, atât estetic cât și funcțional.

Cele trei spații tipice unui astfel de construct rezidențial: cel social, cu saloane și birouri, cel privat, cu dormitoare și camere private, și cel tehnic, cu bucătării, spălătorii, depozite, garaj și altele, sunt foarte bine concepute și separate, fiecare dintre ele cu intrări și fluxuri distincte.

Parterul înalt are o secțiune cu saloane, cu două intrări separate, una centrală, monumentală, și alta secundară, laterală, ambele pentru rezidenți și invitați, și o zonă de camere de lucru sau de birouri care poate fi complet separată de cea socială (saloane), la nevoie. Această zonă de lucru are acces dublu, atât din zona saloanelor, cât și una separată, pe intrarea privată.

Etajul cu zona privată, cu dormitoare și camere de zi, dressinguri și spații de depozitare, are o secțiune care poate să fie complet separată de restul etajului, de exemplu pentru personal intern, cameră de oaspeți sau de copii. Dublu acces, pe scara principală și pe scara de serviciu, prin zona tehnică.

Vila are patru terase și balcoane, la parterul înalt și la etaj, cu vedere pe trei direcții: către parc, către Piața Cantacuzino și parcul Grădina Icoanei și către strada Polonă.

Demisolul și subsolul sunt destinate serviciilor tehnice (zona tehnică): centrala termică și rezervoarele de siguranță la subsol, bucătăriile, spălătoria, uscătoria, cameră de odihnă și baie pentru personal, și alte camere tehnice la demisol, cu ferestre.

Zona tehnică are trei intrări separate: una directă, alta prin scara de serviciu, și alta prin garaj. În cazul evenimentelor mari din grădină, cu sute de invitați, aceste intrări pot asigura fluxuri continue distincte, separate, de servire și de debarasare.

Bucătăriile și spațiile frigorifice sunt dotate cu echipamente profesionale moderne de gătit, care pot asigura pregătirea completă mâncării în incintă pentru sute de invitați.

Garajul a fost conceput pentru o singură mașină de mari dimensiuni și este prevăzut cu cameră de serviciu deasupra garajului și WC propriu.

Podul este amenajat ca mansardă locuibilă bine izolată și echipată, cu două intrări separate, una directă din zona privată și una pe scara de serviciu.

Curtea pavată este foarte mare, cu copaci și cu inserții de spații verzi, și permite organizarea unor evenimente mari, cu sute de invitați. Distinctive sunt intrările, cu două porți monumentale chiar din Piața Gogu Cantacuzino, cu acces circular care permite un flux neîntrerupt de acces, cu mașinile care intră în incintă pe o poartă, lasă vizitatorii direct în fața intrării, și apoi ies pe cealaltă poartă. Curtea mai are o intrare pietonală direct în parc.

Cifre și dimensiuni:

 • 14 camere (saloane, dormitoare, birouri)
 • 13 camere tehnice (bucătării, spălătorii, uscătorii, dressinguri, depozite, cămări etc.)
 • 13 holuri și culoare, case de scări
 • 1 baie și 5 WC-uri
 • 4 terase și balcoane
 • Pod mansardat, locuibil, cu două intrări separate
 • Garaj cu cameră pentru șoferi
 • 5 intrări în clădire
 • 3 intrări în curte: 2 porți monumentale principale cu acces circular pentru mașini, intrare directă în parc
 • Curte/ grădină de mari dimensiuni.
Suprafață totală a terenului: 933 mp  (POT: 36%, CUT: 1.16 ADC/MP)
Curte liberă: 650 mp
Parter: 267 mp utili
Etaj: 204 mp utili
Demisol: 96 mp utili
Subsol: 12 mp utili
Pod: 244 mp utili
Garaj & cameră de serviciu: 34 mp utili


Suprafața totală (fără podul mansardat și garaj):             579 mp util
Suprafața totală construcție (podul și garajul incluse):  857 mp

Vila Doctor Ciru Iliescu, arhitect Petre Antonescu – prezentare (click to open)

The Löwendal Mansion (Vila Löwendal) is an emblematic house of Bucharest, located in the historical and cultural heart of the city, within the Ioanid Park, where Dumbrava Roșie street meets Polonă in Gheorghe (Gogu) Cantacuzino Square, right in front of the Grădina Icoanei park.

Location:

In Bucharest, one of the most interesting and successful urban operations carried out by the City Hall at the beginning of the 20th century, preserved in very good conditions until today, is the Ioanid Allotment and Park, which represents a unitary residential subdivision, consisting of 25 villas surrounding a public park. It was based on several Western models, which share the same concept of residential subdivision around a green space: private in the case of the squares of London 1800-1847 or the expansion of Edinburgh with The New Town 1770-1830, or public in the case of the park Monceau from Paris, in 1861. The idea put into practice by the architects was a big surprise in the Capital, being an absolute novelty for the Romanian urbanism of that time.

Of all the techniques used during the 19th and 20th centuries for this form of parcelling, the most successful is the German one of inner parks, with perimeter mansions surrounding them, forming an enclosure for the park, turning it into a kind of interior space. This typology is by definition made up of two elements, namely a residential subdivision and a public park in its center, where both the subdivision and the park form an urban composition based on an overall plan and a local building regulation.

The allotment and the Ioanid Park in Bucharest are strikingly similar in scale, concept and regulation to the park in Magdeburg. The 25 sumptuous villas that surround the triangle of the Ioanid park on the three streets: Polonă, Dacia Boulevard and Dumbrava Roșie street, are even at this moment the most distinctive and elegant compact and unitary urban ensemble with aristocratic villas of this level in Bucharest, and almost certainly from all over the country too.

The architect:

Villa Löwendal (with the original name Casa Ciru Iliescu) is a creation of the famous architect Petre Antonescu, who conceived and designed many emblematic buildings and constructions: the Arc de Triumf, the Marmorosch Blank, the City Hall, Crețulescu palaces and many others, the casinos in Constanta and Sinaia, etc. and so on.

Villa Löwendal in Bucharest is a reference mansion for the neo-Romanian architectural style. It is distinguished by the elegance and refinement of the asymmetric volumes and the vertical accent of the watchover on the main facade, and the loggias with trilobed or semicircular arches are reminiscent of the culles and folk houses.

Built at the beginning of the 20th century, the building still retains the discreet and aristocratic charm of that era. The interior decoration takes some neo-Romanian elements and harmoniously integrates them into eclectic compositions. The wood-trimmed rooms, the paneling and coffering, the elaborate stucco and the braided belt pattern, which is found (as a unifying element) throughout the house, manage to give the interior space a distinguished and warm air at the same time.

House and its owners:

The mansion was designed and built by the architect Petre Antonescu in 1910 for doctor Ciru Iliescu, a distinguished personality of the medical world of those times, being known in the city as „Casa Ciru Iliescu”. Confiscated by the communists after the war, it was premises of some embassies until after the revolution, when it returned to the rightful heirs. In 2010 it was bought by Mrs. Ariadna Löwendal, from whom the current name comes, The Löwendal Villa (Ioanid Park).

Starting with 2020, the villa entered an extensive renovation and restoration process, exterior and interior, a project led by one of the best-known restorers of historical buildings in Romania. Fortunately, a good part of the original furniture and decorations were preserved in relatively good condition, the restoration succeeding to bring them back to their original form.

The mansion has the typical structure of aristocratic single-family houses, for a socially active family and with numerous staff: cooks, chambermaids, servants, gardeners, etc. It is designed by a Western residential luxury master of architecture, both aesthetically and functionally.

The three spaces typical of such a residential building: the social one, with living rooms and offices, the private one, with bedrooms and private rooms, and the technical one, with kitchens, laundry rooms, storage rooms, garages and others, are very well designed and separated, each of them with distinct entrances and flows.

The ground floor has a section with salons, with two separate entrances, one central, monumental, and a secondary one, both for residents and guests, and an area of ​​working rooms or offices that can be completely separated from the social one (salons), when required. This work area has dual access, both from the lounge area and a separate, private entrance.

The first floor with the private area, with bedrooms and living rooms, dressing rooms and storage spaces, has a section that can be completely separated from the rest of the floor, for example for internal staff, guest or children’s room. Double access, on the main staircase and on the service staircase, through the technical area.

The villa has four terraces and balconies, on the upper ground floor and on the first floor, with views in three directions: to the park, to Cantacuzino Square and Grădina Icoanei park and to Polonă street.

The semi-basement and the basement are intended for technical services (technical area): the boiler room and the safety tanks in the basement, the kitchens, the laundry room, the drying room, the rest room and the staff bathroom, and other technical rooms in the floor, with windows.

The technical area has three separate entrances: one direct, another through the service staircase, and another through the garage. For large garden events with hundreds of guests, these entrances can ensure distinct, separate, continuous serving and disposal flows.

The kitchens and cold rooms are equipped with modern professional cooking equipment, which can ensure complete food preparation on the premises for hundreds of guests.

The garage has been designed for one large car and has a utility (driver) room above the garage and its own WC.

The attic is laid out as a well-insulated and equipped habitable attic, with two separate entrances, one direct from the private area and one on the service staircase.

The paved courtyard is very large, with trees and inserts of green spaces, and allows the organization of large events with hundreds of guests. Distinctive are the entrances, with two monumental gates right from the Cantacuzino Square, with circular access that allows an uninterrupted flow of access, with cars entering the premises through one gate, leaving visitors directly in front of the entrance, and then exiting through the other gate. The courtyard also has a pedestrian entrance directly into the park.

Figures and dimensions:

 • 14 rooms (salons, living rooms, studios)
 • 13 technical rooms (kitchens, laundries, dryers, dressing rooms, warehouses, etc.)
 • 1 bathroom and 5 toilets
 • 4 terraces and balconies
 • Habitable attic, with two separate entrances
 • Garage with drivers’ room
 • 5 entrances to the building
 • 3 entrances to the yard: 2 main monumental gates with circular access for cars, direct entrance to the park
 • Large yard/garden.
Total land area: 933 sqm  (POT: 36%, CUT: 1.16 ADC/MP)
Free yard: 650 sqm
Ground floor: 267 sqm usable
First floor: 204 sqm usable
Semi-basement: 96 sqm usable
Basement: 12 sqm usable
Attic: 244 sqm usable
Garage & driver’s room: 34 sqm usable


Total area (without the attic and the garage):           579 sqm usable
Total built area (attic and garage included):              857 sqm usable

Contact: gb@propertyindex.ro

Vila Löwendal (Parcul Ioanid)

Cât de utilă este această informație? Vă rugăm să votați apăsând pe o steluță...

Comentarii